Tabele stawek
Stawki obowiązujące na rok 2016 - (ceny netto - bez vat)

(po waloryzacji wg zasad z Tab.VI – „Postanowienia końcowe”; średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2014 roku wynosiło 4.378,45 zł a w grudniu 2015 r. 4.514,41 zł; stąd współczynnik przeszacowania wynosi 3,1 %)

 • Tabela stawek i wynagrodzeń minimalnych za korzystanie z artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno - muzycznych na polu odtworzeń publicznych.
 • Sposób korzystania Przykładowy rodzaj działalności Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Stawka ryczałtowa Stawka % od wpływów (patrz uwagi pkt. 2)
  Wykorzystywanie artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno – muzycznych, jako elementu pierwszoplanowego i niezbędnego w danym rodzaju działalności
  (nie ma możliwości prowadzenia działalności bez artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno - muzycznych)
  Dyskoteki, zabawy, bale do 50 miejsc

  do 100

  do 200

  powyżej 200
  38,35 PLN

  98,69 PLN

  197,28 PLN

  389,72 PLN

  za imprezę
  lub 4 %
  Szafy grające, karaoke, inne urządzenia odtwarzające odpłatnie wykonania artystyczne 4% od wpływów z urządzenia
  Wykorzystywanie artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno – muzycznych, jako elementu drugoplanowego lecz integralnego Pokazy mody, widowiska, specyficzne dyscypliny sportowe (jak jazda figurowa na lodzie, gimnastyka artystyczna i.t.p.) do 200 miejsc

  do 500 miejsc

  powyżej 500 miejsc
  98,69 PLN

  197,28 PLN

  389,72 PLN

  za każdy dzień imprezy
  lub 3 %
  Ośrodki taneczne, kursy tańca, aerobic do 20 miejsc

  do 50

  do 100
  9,24 PLN

  20,23 PLN

  38,35 PLN

  za 1 grupę / zajęcie
  Wykorzystywanie artystycznych wykonań jako elementu towarzyszącego podstawowej działalności
  (odtworzenia nie są koniecznym elementem działalności)
  Festyny i imprezy rekreacyjne i sportowe, targi, wystawy - nagłośnienie całości powierzchni do 100 uczestników

  do 200

  do 500

  powyżej 500 uczestników
  38,35 PLN

  98,69 PLN

  197,28 PLN

  389,72 PLN

  za dzień
  lub 0,5 %
  Lokale gastronomiczne do 20 miejsc

  do 50 miejsc

  powyżej 50 miejsc
  98,69 PLN

  197,28 PLN

  389,72 PLN

  za 1 miesiąc
  0,2 %
  Zakłady usługowe do 20 m2

  do 50 m2

  powyżej 50 m2

  nagłośnionej powierzchni usługowej dostępnej dla klienta
  38,35 PLN

  98,69 PLN

  197,28 PLN

  za 1 miesiąc
  lub 0,2 %
  Sklepy i inne obiekty handlowe do 50 m2

  do 100 m2

  do 200 m2

  za każde następne rozpoczęte 100 m2 nagłośnionej powierzchni handlowej dostępnej dla klienta
  38,35 PLN

  98,69 PLN

  197,28 PLN

  + 20,23 PLN

  za 1 miesiąc
  0,2 %
  Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe
  (odtworzenia w pomieszczeniach ogólnie dostępnych)
  do 20 miejsc hotelowych

  do 50 miejsc hotelowych

  do 100 miejsc hotelowych

  powyżej 100 miejsc hotelowych
  38,35 PLN

  98,69 PLN

  197,28 PLN

  389,72 PLN

  za 1 miesiąc
  lub 0,2 %
  Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe
  (odtworzenia w pokojach)
  Audio
  – za pokój
  Video
  – za pokój
  9,24 PLN

  20,23 PLN

  za 1 miesiąc
  0,1 %
  Środki transportu pasażerskiego
  (odtworzenia na pokładach statków, samolotów, autobusów i in.)
  do 50 miejsc

  do 100 miejsc

  do 500 miejsc

  powyżej 500 miejsc
  20,23 PLN

  38,35 PLN

  98,69 PLN

  197,28 PLN

  za rejs lub 1 dzień rejsu w przypadku rejsów wielodniowych
  lub 0,1 %
  Kina
  (odtworzenia w przerwach między seansami)
  do 100 miejsc

  do 200 miejsc

  powyżej 200 miejsc
  98,69 PLN

  197,28 PLN

  389,72 PLN

  za 1 miesiąc
  0,1 %
  Centrale telefoniczne odtwarzające w czasie oczekiwania artystyczne wykonania do 10 aparatów

  każdy następny do 100 aparatów

  każdy następny do 200 aparatów

  każdy następny powyżej 200 aparatów
  29,13 PLN


  0,38 PLN  0,20 PLN  0,98 PLN


  za 1 miesiąc
  Odtworzenia przez telefon artystycznych wykonań jako elementu usług audiotekstowych 1% opłat uzyskanych przez operatora usługi za zarejestrowane połączenia
 • * stawka pobierana w przypadku jeśli 100% repertuaru wykorzystanego przez danego użytkownika w przyjętym okresie rozliczeniowym jest reprezentowane przez STOART; jeśli STOART nie reprezentuje całości wykorzystywanego repertuaru – pobierane wynagrodzenie jest zmniejszane w poszczególnych okresach rozliczeniowych odpowiednio o udział repertuaru reprezentowanego przez inne organizacje zbiorowego zarządu upoważnione do pobierania wynagrodzeń na tym samym polu eksploatacji
UWAGI
 • Fakt odtworzenia publicznego artystycznego wykonania nie zależy od środków technicznych jakimi posłużono się w tym celu (odtworzenie taśmy, płyty CD, dowolnego innego nośnika elektronicznego, przekaz satelitarny itp.) ani od tego, czy artystyczne wykonanie jest odtwarzane samoistnie, czy też stanowi część większej całości (np. program radiowy lub telewizyjny)
 • Stawka procentowa stosowana jest tam gdzie nie ustalono stawki zryczałtowanej lub na żądanie użytkownika, jej podstawę stanowią wpływy brutto (bez VAT) z działalności, z którą związane jest odtwarzanie artystycznych wykonań.
 • Honorarium wyliczone procentowo nie może być niższe niż 50% stawki kwotowej przewidzianej dla danego użytkownika.
 • W przypadku imprez nie biletowanych (tzw. „wstęp wolny”) wynagrodzenie za korzystanie z artystycznych wykonań jest równe wynagrodzeniu brutto osoby nagłaśniającej imprezę (w części dotyczącej nagłośnienia przy użyciu utrwalonych artystycznych wykonań).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Tabele dotyczą korzystania z artystycznych wykonań chronionych prawem polskim zgodnie ze stanem prawnym na dzień ich zatwierdzenia.
 • Stawki minutowe lub zryczałtowane kwotowe zawarte w tabelach podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku, po raz pierwszy 01.01.2002) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS publikowanego w Monitorze Polskim.
 • W przypadku rodzaju działalności nie ujętej w niniejszej tabeli wynagrodzenia za korzystanie z artystycznych wykonań ustala się na podstawie analogii do najbardziej zbliżonego rodzaju i zakresu użycia zawartego w tabeli.
 • Stawki ustalone w już zawartych umowach a mniej korzystne dla artystów wykonawców niż określone w niniejszych tabelach będą przeliczone od dnia 1 stycznia 2002.
pobierz plik do wydruku (pdf)